Sivut

torstai 1. tammikuuta 2015

Yhdistyksen ylimääräinen vuosikokous 27.1.2015 klo 18 kirjastolla

Sääntöehdotus:

PUTULAN KIRJASTO- JA KOTISEUTUYHDISTYS ry Versio 13.11.14/Hallitus

 

 

 

1. Yhdistyksen nimi on Putulan kirjasto- ja kotiseutuyhdistys ry ja sen kotipaikka on Hämeenkoski.

 

2. Tarkoitus ja toiminnan laatu

Yhdistyksen tarkoitus on edistää, tukea ja ylläpitää Hämeenkosken kunnan pohjoisten kylien (Putula, Hyrkkälä, Järvenpää)ja niiden lähialueella kirjastotoimintaa ja kotiseututyötä. Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys ottaa vastaan lahjoituksia, omistaa ja lainaa kirjoja, kerää kotiseututietoa, järjestää kotiseutujuhlia ja muuta asiaan liittyvää toimintaa.

 

3. Jäsenet

Yhdistykseen jäseneksi voi liittyä jokainen, jonka hallitus hyväksyy ja joka maksaa vuosikokouksen määräämän liittymis- ja jäsenmaksun.

 

4. Jäsenen eroaminen ja erottaminen

Jäsen voi erota yhdistyksestä siitä kirjallisesti ilmoittamalla hallitukselle tai sen puheenjohtajalle.

Jäsen katsotaan eronneeksi, jos hän ei ennen varsinaista vuosikokousta tai ylimääräistä kokousta ole suorittanut kuluvan vuoden jäsenmaksuaan.

Hallitus voi erottaa jäsenen yhdistyksestä, jos jäsen on menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut yhdistystä tai ei enää täytä laissa taikka yhdistyksen säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja.

 

5. Liittymis- ja jäsenmaksu

Jäseniltä perittävän liittymismaksun ja vuotuisen jäsenmaksun suuruudesta päättää vuosikokous.

 

6. Hallitus                      

Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu vuosikokouksessa valitut puheenjohtaja ja neljä muuta varsinaista ja kaksi varajäsentä. Hallituksen jäsenistä viiden tulee olla kylien tai niiden lähialueen (2 §) vakituisia tai kesäasukkaita.  Hallituksen toimikausi on vuosikokousten välinen aika. Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan ja keskuudestaan tai ulkopuoleltaan sihteerin ja muut tarvittavat toimihenkilöt. Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii. Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan luettuna on läsnä. Äänestykset ratkaistaan ehdottomalla ääntenenemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni ja vaaleissa arpa.

Hallituksen on sen lisäksi, mitä yhdistyslaki määrää, pidettävä huolta yhdistyksen omistamien kirjojen luetteloinnista.

 

7. Yhdistyksen nimen kirjoittaminen

Yhdistyksen nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja yksin tai kaksi hallituksen jäsentä yhdessä.

 

8. Tilikausi ja toiminnantarkastus

Yhdistyksen tilikausi on 01.04. – 31.03. Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus on annettava toiminnantarkastajille viimeistään 10.05. Toiminnantarkastajien tulee antaa kirjallinen lausuntonsa hallitukselle viimeistään 31.05.

 

9. Yhdistyksen kokoukset

Yhdistyksen vuosikokous pidetään vuosittain hallituksen määräämänä päivänä kesäkuussa. Ylimääräinen kokous pidetään, kun yhdistyksen kokous niin päättää tai kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii. Kokous on pidettävä kolmenkymmenen vuorokauden kuluessa siitä, kun vaatimus sen pitämisestä on esitetty hallitukselle. Yhdistyksen kokouksissa on jokaisella jäsenellä yksi ääni. Yhdistyksen kokouksen päätökseksi tulee, ellei säännöissä ole toisin määrätty, se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni ja vaaleissa  arpa.

 

10. Yhdistyksen kokousten koollekutsuminen

Hallituksen on kutsuttava yhdistyksen kokoukset koolle vähintään kaksi viikkoa ennen kokousta jäsenille paikkakunnalla ilmestyvässä sanomalehdessä tai sähköpostitse tai tekstiviesteillä.

 

11. Vuosikokous

Yhdistyksen vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. kokouksen avaus

2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa

3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

4. hyväksytään kokouksen työjärjestys

5. esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja toiminnantarkastajien lausunto

6. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille

7. vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymis- ja jäsenmaksun suuruus

8. valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet

9. valitaan yksi tai kaksi toiminnantarkastajaa ja varatoiminnantarkastajaa  

10. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen vuosikokouksen käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.

 

12. Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen

Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta. Yhdistyksen purkautuessa käytetään yhdistyksen varat yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla. Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi käytetään sen varat samaan tarkoitukseen.